യോഗ ദിനം (ജൂൺ 21)

കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവ്വകലാശാല യൂണിയൻ 2018-19 ന്റെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ യോഗ ദിനം (ജൂൺ 21) വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ 11 മണിക്ക് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഇ.എം.എസ് മെമ്മോറിയൽ…

View More യോഗ ദിനം (ജൂൺ 21)

ജൂൺ 5, ലോക പരിസ്ഥിതി ദിന

ജൂൺ 5, ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി “സംരക്ഷിക്കാം ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ ആരോഗ്യമുള്ള നാളെക്കായി ”  എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ഈ വർഷം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കിഴിലുള്ള വിവിധ…

View More ജൂൺ 5, ലോക പരിസ്ഥിതി ദിന
www.000webhost.com